Administration现任领导 当前位置: 首页    English    Administration现任领导

现任领导:Administration

 

 

书记:杨骞

Secretary:Yang Qian

 

 

副书记:郑重

Vice Secretary:Zheng Zhong

 

 

副院长:韩斌(副教授)、郝家春(副教授)、范石汉(副教授)

associate dean:Han Bin(associate professor),Hao Jiachun(associate professor),Fan Shihan(associate professor)