Location: 首页  Organization

Organization

Administrative

Dean:
Shan DUAN

Vice Dean:
Dongsheng KANG (Academic)
Junhao Hu (Education)


Secretary of Administration

Party Secretary (Ziyuan Liu)

Deputy Party Secretary (Jianbo Huang)

Department School Office

Department of Pure Mathematics

Department of Applied Mathematics

Department of statistics

Department of Information Sciences

Academic Committee

Shan DUAN (Chairman)

Dongsheng KANG (Members)

Junhao Hu  (Members)

Enguo GU (Members

Liantang LouMembers

Zhongxun Zhu(Members)

Yongbo Xia  (Members)