About SFA
South-central University for nationalities


  • Secretary-General of CPC: WANG Xingqing


  • Dean: LUO Bin


  • Deputy Secretary-General of CPC: ZOU Fan-xiu


  • Vice DeanWU Hai-guang, WEN Bin, ZHOU Shao-hua


  • Office Director: YIN Hui-fang


  • School Office Tel: 86-27-67842097