Department of Soft Basics 


Tie Jun

Wang Jiangqing

Gao Zhirong

Jiang Zhuorui

Zhang Yu

Wu Lifeng

Cheng Linhui

Liu Sai

Zhou Linyun

Yin Fan

Xu Ke

Du Xiaokun


 

Department of Soft Theory 


Qiang Xiaoli

Li Zimao

Song Zhonshan

Lan Wenfei

Xin Guanglin

Zheng Bojin

Yang Bo

Li Hanggao

Sun Yangguang

 

                         


Department of Computer Architecture


Wang Hong

Tong Xiaonian

Yu Cheng

Luo Tieyang

He Bingjiao

Xiong Zhiyong

Wang Wentao

Tang Wan

Wang Dejun

Tian Shasha

Shu Wanneng

Chen Peng


 

Department of Soft Engineering


Qin Jun

Chen Youjun

Meng Bo

Zhou Jingping

Yan Qianjun

Liu Weiping

Liu Jing

Zeng Guangping

Wang Xinnian

Xia Meng

 

 


 

Department of Network Engineering 


Hou Rui

Lei Jianyun

Jiang Tianfa

Zhou Yongbo

Yang Ximin

Zhou Bin

Mao Tengyue

Zhou Lingyun


  

Department of Automation 


Zhang Zhijun

Fan Jinrong

Chen Mian

Miao Zuying

Zhou Yi

Zhang Junmin

Wu Guihua

Wei Hongjun

Chen Li

Zhu Zongxiao

Wang Li

Tian Wei

Wang Chao 

Li Wei

Yao Wei